Bảng cân đối kế toán chính là một báo cáo tài chính của Công ty tại một thời điểm nhất định. Mẫu bảng cân đối kế toán giúp các kế toán viên tóm tắt ngắn gọn về những gì mà doanh nghiệp đang sở hữu(tài sản) và những gì mà doanh nghiệp đang nợ(công nợ, các khoản nợ) tại một thời điểm nhất định

Dưới đây mà mẫu bảng cân đối kế toán chuẩn. Đã cập nhật những thay đổi về chính sách lẫn cấu trúc của bảng cân đối kế toán cũ.

 

Download bảng cân đối kế toán tại đây

 
 
 
 
/* /* */