Query trong Access là các câu lệnh SQL (Structured Query Language – ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc) là một loại ngôn ngữ phổ biến để tạo, hiệu chỉnh, và truy vấn dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu quan hệ.  Query trong Access là một công cụ mạnh dùng để khai thác và xử lý dữ liệu, đáp ứng các nhu cầu tra cứu dữ liệu, gồm các loại query: simple select queries, parameter queries, crosstab queries và action queries. Để giúp các bạn có thể thực hiện các truy vấn Query trong Access dễ dàng hơn, Vitax sẽ cung cấp đến các bạn tài liệu hướng dẫn cách tạo Select Query trong Access cũng như video tham khảo để các bạn có thể nhanh chóng thành công trên con đường chinh phục Access.

Xem video hướng dẫn cách tạo Query tại đây

Tài liệu hướng dẫn cách truy vấn Query tại đây

 
 
 
 
/* /* */